Projekt šablony II  

   

Sportuj ve škole  

   

Ovoce do škol  

   

Schránka důvěry  

   

Posl. aktualizace  

1.7.2020

   

Školní družina

Fotogalerie - Školní družina  

   

Školní družina je součástí Základní školy a Mateřské školy Cerhovice. Navštěvují ji žáci 1. stupně. Většinu z nich tvoří děti dojíždějící. Možnost navštěvovat ŠD využívají i ti žáci, kteří nejsou přihlášeni k trvalé docházce.

      Školní družina se nachází v 1. patře budovy školy. Provoz Školní družiny je zajištěn od 6,30 hodin do 7,25 hodin a po skončení vyučování od 11,20 hod. do 16,30 hod. V době letních prázdnin se provoz školní družiny nezajišťuje.

Kapacita školní družiny je 80 žáků.

O zařazení žáků do ŠD rozhoduje ředitel školy. Jejich přihlašování a odhlašování je prováděno na základě řádně vyplněné závazné přihlášky, kterou si můžete osobně vyzvednout ve družině v posledním srpnovém týdnu.

Školní vzdělávací program školní družiny ke stažení zde

Roční plán školní družiny 2019/2020

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním vyučování, má svá specifika, která ji od něj odlišují. Je místem pro regeneraci sil po vyučování a nabízí zajímavé využití volného času žáků. Žáci jsou zde rozděleni do třech oddělení, kde probíhá mimoškolní výchova, která je zaměřena na rozvoj osobnosti ve vzdělávacích a výchovných oblastech (člověk a jeho svět, informační a komunikační technologie, umění a kultura). Její součást tvoří též odpočinkové a zájmové činnosti, spolu s nabídkou spontánních aktivit, pro děti mimořádně příchozí do ŠD.

Výchovné a vzdělávací činnosti probíhají formou her, řízených vychovatelkou. Při své práci se snažíme utvářet klíčové kompetence a to jsou:

kompetence k učení,

kompetence k řešení problémů,

kompetence k řešení problémů

kompetence komunikativní,

kompetence sociální a interpersonální,

kompetence činnostní a občanská,

kompetence k trávení volného času

 

            Činnost naší školní družiny vychází ze ŠVP pro zájmové vzdělávání a skládá se z několika vzdělávacích a výchovných oblastí. Téma každé z nich se prolíná všemi činnostmi, tvořícími náplň ŠD. Odpočinkové činnosti jsou zařazovány po obědě a obsahují četbu, popř. poslech pohádek. V zájmových činnostech mají žáci volbu spontánních i řízených her, her konstruktivních, rozvíjejících jejich fantazii i zručnost, ale i možnost tvořit jednoduché výrobky. Ve výchovných a vzdělávacích činnostech, které jsou též denně zařazovány, si žáci rozšiřují své znalosti a dovednosti z mnoha oblastí. Zaměřujeme se na rozvoj dovedností výtvarných, hudebních i pracovních. Tvoříme z mnoha druhů dostupných materiálů. Výrobky žáků mají úspěch nejen u budoucích prvňáčků, ale i návštěvníků Dne otevřených dveří.

Každoročně se zúčastňujeme výtvarných soutěží, většinou s pěkným umístěním. Vzhledem k poloze školy máme možnost získat v rámci vycházek praktické poznatky o přírodě. Již tradiční je spolupráce s mysliveckým sdružením. Sportovní činnosti, které patří mezi nejoblíbenější, zaměřujeme hlavně na kolektivní hry a soutěže v netradičních disciplínách. Využíváme k tomu sportovního areálu školy i přilehlého obecního parku.